Welcome to Svalbardseminaret 2019

Polar fox, April 2011. Photo: Robert Pfau/UNIS

Top image: Polar fox (Vulpes lagopus) in April morning sun. Photo: Robert Pfau/UNIS

21 December 2018

The annual happening Svalbardseminaret (the Svalbard Seminar Series) is organized by UNIS in collaboration with the Norwegian Polar Institute and the Governor of Svalbard. The 2019 seminar series starts on 15 January and offers lectures in polar history, research, and search and rescue in the Arctic. Seminars are held Tuesdays and Thursdays and the last seminar is held on 29 January 2019.

The venue is Møysalen at UNIS, Svalbard Science Centre. The seminar series is held Tuesdays and Thursdays from 15 January until 29 January 2019 (19:00–21:00). See full programme below.

The seminar series is free of charge and open to everyone. No pre-registration is necessary.

Most lectures are in Norwegian, but one session will be held in English: “SIOS Science Slam” (Tuesday 17 January at 20:00).

PDFs of the presentations are made available on SlideShare.

Program

(last ned hele programmet som PDF her)
Tirsdag 15. januar kl. 19.00:
Sysselmann Kjerstin Askholt åpner Svalbardseminaret 2019

Rabies, rev og folk

Eva Fuglei, forsker, Norsk Polarinstitutt og Erik Krag Jenssen, avdelingsoverlege Longyearbyen sykehus – UNN
Rabies ble første gang registrert på Svalbard i 1980. I 2011 kom det andre utbruddet og i 2018 er nok en gang viruset funnet i både rev og reinsdyr. Hvordan kommer rabiesviruset til Svalbard, har vi viruset her hele tiden, og hvordan skal folk forholde seg til rabies som sykdom? Hvordan kan rabies arte seg hos mennesker? Forebyggende tiltak som f.eks. vaksinering.

Se foredragene på SlideShare her:
Rabies, rev og folk
Rabies og folk

Torsdag 17. januar kl. 19.00:

Arven etter Nansen

Sebastian Gerland, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt og Frank Nilsen, professor ved UNIS
Dette nye prosjektet skal hjelpe Norge å møte fremtidige utfordringer i nord. Samarbeid mellom ti nasjonale forskningsinstitusjoner, og på tvers av fagdisipliner, vil øke kunnskapsgrunnlaget for strategisk og bærekraftig forvaltning av de sårbare nordområdene. Prosjektet foregår hovedsakelig i det nordlige Barentshavet og utnytter også ny nasjonal forskingsinfrastruktur og utvikler nye innovative teknologiske løsninger innen observasjonsmetoder og marin instrumentering.
Se Frank Nilsens foredrag på SlideShare

Thursday 17 January at 20:00:

SIOS Science Slam

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) is a consortium of 25 international research institutions. They have in common that they all have established stations or research equipment in Svalbard or surrounding waters and that they aim to better understand the mechanisms and effects of global environmental changes.
The complicated name of the consortium reflects the diversity of the research fields within SIOS. SIOS aims to bring these different research fields and their scientific outcomes together in order to ask the really big questions and jointly find the answers. This evening the SIOS community would like to introduce SIOS to the Longyearbyen public and present some research highlights through a series of short talks that may take any form.

Speakers:
Kim Holmén/Christiane Hübner, SIOS
Eirik Malnes, NORUT (see the presentation on SlideShare)
Maarten Loonen, Arctic Centre, University of Groningen, the Netherlands (see the presentation on SlideShare)

Tirsdag 22. januar kl. 19.00:

Sikkerhet på tur – faremomenter, planlegging og utstyr

Fred Skancke Hansen, direktør for HMS og infrastruktur, UNIS
Svalbardnaturen byr på spektakulære opplevelser og spesielle sikkerhetsutfordringer. Vi må i tillegg forholde oss til raske endinger i naturmiljøet som følge av endrede klimatiske forhold. Gode kunnskaper og holdninger, samt riktig utstyr er derfor avgjørende for at turen skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte. Seminaret vil forsøke å gi en oversikt og introduksjon til hvordan vi kan forholde oss til de viktigste faremomentene knyttet til turer i Svalbardnaturen, samt presentere utstyr som anses som nødvendig for å ta vare på seg selv og andre.
Se foredraget på SlideShare

Kl. 20.00:

SAR (søk og redning) på Svalbard – redningsarbeid under røffe forhold!

Vidar Arnesen, sysselmannsførstebetjent, og Elke Morgner, Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps
Sysselmannen har, som politimyndighet på Svalbard, ansvar for å organisere og lede den lokale redningsinnsatsen på øygruppa. Med lang avstand til nærmeste bistand på fastlandet, er det viktig at SAR-beredskapen og kompetansen på de som utøver denne tjenesten har en høy standard. Sysselmannen har stort fokus på denne tjenesten, noe som forklarer de store ressursene og den høye øvingsaktiviteten. I dette foredraget får vi en innsikt i redningsarbeidet og eksempler fra tidligere redningsaksjoner.
Se foredraget på SlideShare

Torsdag 24. januar kl. 19.00:

«La Recherche»-ekspedisjonen

Per Kyrre Reymert, kulturminneorakel

«La Recherche»- ekspedisjonen i 1838 og 1839 var den første store flerårige og flerfaglige forskningsekspedisjon til Svalbard. Geologi, botanikk, biologi og meteorologi ble beskrevet og samlet av franske og skandinaviske forskere. Den første kvinnen som besøkte Svalbard, Léonie d’Aunet, var med og skrev bok om sine opplevelser. Ekspedisjonens tegnere og kunstnere gav verden de første bilder fra Svalbard. Det går en linje fra «La Recherche»-ekspedisjonen til dagens forskning på Svalbard.
Se foredraget på SlideShare

Kl. 20.00:

Sysselmannens droneprosjekt – bruk av drone i forvaltning

Lise Loktu, Espen Olsen og Tommy Dahl Markussen, Sysselmannen på Svalbard
Sysselmannen på Svalbard har nylig igangsatt et tverrfaglig droneprosjekt. Dette er et treårig prosjekt hvor målet er å teste ut bruk av drone som et trygt og effektivt verktøy i miljøforvaltning, politiberedskap, samt i søk- og redningsoppdrag. I løpet av prosjektperioden skal Sysselmannen teste bruk av drone til overvåkning av erosjon- og ferdselsslitasje på kultur- og naturmiljøer, artsforvaltning, politiberedskap, samt tryggere og mer effektive søk- og redningsoppdrag. Bruk av drone har allerede vist seg som et nyttig og lite belastende verktøy i forvaltningsarbeidet. I dette foredraget vil vise foreløpige resultater fra prosjektet og se på mulighetsrommet ved bruk av drone i fremtiden.
Se foredraget på SlideShare

Tirsdag 29. januar kl. 19.00:

Oljeleting på Svalbard

Peter Brugmans, avdelingsdirektør for Svalbard ved Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Spor av hydrokarboner har vært kjent på Svalbard siden de geologiske undersøkelsene tok til for alvor på øygruppen omkring forrige århundreskifte. Det ble gjort forsøk på oljeleting tidlig på 1920-tallet uten at dette førte til funn. Oljeletingen på øygruppen tok til i begynnelsen av 1960-årene og pågikk med varierende intensitet frem til midten av 1990-årene. Oljeletingen ble drevet både av norske og utenlandske interesser. I denne perioden ble det boret til sammen 17 brønner, «wildcats», uten at det ble påvist hydrokarboner i økonomisk interessante mengder. I 1980-årene ble det gjennomført omfattende seismiske undersøkelser både på land og i fjordene. Seismikken ga interessante opplysninger med hensyn på geologi og muligheter for olje, men til tross for at det ble boret på interessante geologiske strukturer påvist ved seismikken, ble det heller ikke denne gangen gjort funn av økonomisk betydning.

Ved flere av boringene ble det imidlertid påtruffet gass i målbare mengder, det er også truffet på olje under kullboringer. De geologiske forutsetninger for å finne olje på Svalbard synes dermed å være til stede. Hvorvidt det vil bli gjort funn av kommersiell interesse på Svalbard er usikkert. I dag er store deler av øygruppen vernet, noe som sammen med et strengt miljøregelverk legger begrensninger på en videreføring av oljeletingen. Det er derfor neppe sannsynlig at det vil bli påvist olje i kommersielt interessante mengder på øygruppen i den nærmeste fremtiden.

Kl. 20.00:

Et dypdykk i strandsøppel samlet inn gjennom Clean-up Svalbard

Tora Drægni, SALT

Tonnevis av marint avfall ender opp langs Svalbards strender hvert år, men hva er det vi finner, og hvor kommer det fra?
Er det norsk eller utenlandsk? Er det tapt eller dumpa avfall? Fiskerieksperter fra Norge, Island og Russland har lært oss hva som kommer fra deres næring og om det har noen god grunn til å ende opp på Svalbards strender.

Et dypdykk i marint søppel fra Svalbards strender gir oss et innblikk i dette når SALT presenterer funn fra analyser gjennomført på strandsøppel plukket gjennom Clean-up Svalbardprosjektet. Funnene overrasket både oss og fiskeriekspertene og ga ny innsikt om tiltak for å redusere marin forsøpling.

Velkommen til Svalbardseminaret!

 

Outreach